Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ontruimservice Oost
E-mail: info@ontruimserviceoost.nl
Website: www.ontruimserviceoost.nl

Artikel 1 – Definities
1. Ontruimservice Oost : Gevestigd te Eibergen en Enschede, KvK-nummer 59143584 / 76869040.
2. Klant: degene met wie Ontruimservice Oost een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Ontruimservice Oost en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of producten door of namens Ontruimservice Oost.
2. Ontruimservice Oost en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Ontruimservice Oost en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Ontruimservice Oost zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 5 dagen geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Ontruimservice Oost en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Ontruimservice Oost de offerte of het aanbod alsnog binnen
3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Ontruimservice Oost slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of
elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
1. Ontruimservice Oost hanteert prijzen in euro?s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of
verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Ontruimservice Oost mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Ontruimservice Oost en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders
wordt afgesproken.
4. Ontruimservice Oost mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
5. Ontruimservice Oost moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs
meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
7. Ontruimservice Oost mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
8. Ontruimservice Oost zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
9. Een consument mag de overeenkomst met Ontruimservice Oost opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
1. Ontruimservice Oost mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die Ontruimservice Oost hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het
afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in
gebreke is, zonder dat Ontruimservice Oost aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Ontruimservice Oost mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor
het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Ontruimservice Oost de wettelijke rente van 2% per maand
voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen
aan Ontruimservice Oost.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Ontruimservice Oost zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen
van Ontruimservice Oost op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ontruimservice Oost, dan moet hij nog
steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Artikel 9 – Verzekering
1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en
waterschade, en diefstal:
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• zaken van Ontruimservice Oost die bij de Klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De Klant geeft op eerste verzoek van Ontruimservice Oost de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 – Garantie
1. Wanneer de Klant en Ontruimservice Oost een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Ontruimservice Oost enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Ontruimservice Oost voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Ontruimservice Oost mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
voorschot door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat Ontruimservice Oost op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat Ontruimservice Oost tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten
voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig
en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ontruimservice Oost.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Ontruimservice Oost de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ontruimservice Oost redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Ontruimservice Oost tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Ontruimservice
Oost geleverde producten en/of diensten.

Artikel 14 – Klachten
1. De Klant moet een door Ontruimservice Oost geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de
Klant Ontruimservice Oost daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Ontruimservice Oost hiervan op de
hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ontruimservice Oost hierop
gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Ontruimservice Oost
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Ontruimservice oost andere
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 15 – Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Ontruimservice Oost.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Ontruimservice Oost ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Ontruimservice Oost een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Ontruimservice Oost
1. Ontruimservice Oost is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Ontruimservice Oost aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de
uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. Ontruimservice Oost is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Ontruimservice Oost aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag
uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto?s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 18 – Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Ontruimservice Oost vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Ontruimservice Oost toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe
betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ontruimservice Oost nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
nadat Ontruimservice Oost in verzuim is.
3. Ontruimservice Oost mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Ontruimservice Oost kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
4. De klant betaald bij het ontbinden van een getekende offerte een schadevergoeding aan Ontruimservice Oost van 25% van het
offerte bedrag, deze is direct opeisbaar.

Artikel 20 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Ontruimservice Oost door de Klant niet aan Ontruimservice
Oost kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computervirussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ontruimservice Oost 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ontruimservice Oost kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant
als Ontruimservice Oost de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Ontruimservice Oost hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet
wanneer Ontruimservice Oost hiervan voordeel heeft.

Artikel 21 – Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Ontruimservice
Oost de overeenkomst aanpassen.
Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Ontruimservice Oost mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Ontruimservice Oost altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Ontruimservice Oost zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 23 – Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Ontruimservice Oost aan anderen overdragen zonder schriftelijke
toestemming van Ontruimservice Oost.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 24 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepVerhuisalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen
invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
wat Ontruimservice Oost. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Ontruimservice Oost. is
Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ontruimservice Oost is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen de Klant en Ontruimservice Oost, tenzij de wet iets anders bepaalt.
Opgesteld op 02 november 2023.

Snel contact opnemen?